Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

- Đầu mối hỗ trợ:

Đề nghị các cá nhân thực hiện liên hệ tới Quản trị của đơn vị hoặc Quản trị phòng nội vụ các Huyện/Thành phố để được hỗ trợ về tài khoản, mật khẩu, thay đổi đơn vị phòng ban!